Playtesting VR Playtesting VR

VRDC slides: Shawn_Patton_VRDC_PlaytestingVR_2018.pdf - 6M

GDC slides: Shawn_Patton_GDC_PlaytestingVR_2018.pdf - 6M